ALGEMENE VERKOOPS -EN BETALINGSVOORWAARDEN

Art. 1.

De goedkeuring van de uitvoeringsbon, bestek of factuur van de firma LA VIDANGE LOISEAU impliceerd de goedkeuring van de algemene verkoops -en betaalvoorwaarden zoals deze hieronder vermeld zijn.

Art. 2.

Al onze facturen zijn te betalen aan de hoofdzetel van de firma LA VIDANGE LOISEAU binnen de 30 dagen na het versturen ervan en dit zonder disconto.

Art. 3.

Bij niet-betaling binnen de hierboven vermelde termijn zal het bedrag van rechtswege en zonder voorgaande in gebreke stelling worden verhoogd met 15% met een minimum van €65 (excl. BTW) als forfaitaire en onherleidbare compensatie, alsook bijkomende intresten van 12% per jaar.

Art. 4.

De niet-betaling van een vervallen factuur brengt met zich mee dat al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar zijn en dat de firma LA VIDANGE LOISEAU naar eigen goeddunken de uitvoering van de lopende contracten kan opschorten of deze geheel of
gedeeltelijk als nietig kan beschouwen.

Art. 5.

De firma LA VIDANGE LOISEAU behoudt zich het recht de uitvoering van de werken op te schorten bij niet betaling van het voorschot, indien het betalen van een voorschot vereist is.

Art. 6.

In geval van annulatie, verplaatsing of opschorting van de bestelling door de klant en dit minder dan 48 uren voor aanvang van de werken, zal de klant zich verplicht zien een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 25% van de waarde van de uit te voeren werken te zien betalen, en dit met een minimum van €55 (excl. btw).

Art. 7.

Indien de klant niet aanwezig is wanneer de firma LA VIDANGE LOISEAU zich aanmeldt voor uitvoering van de werken, zal de klant zich verplicht zien een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 25% van de waarde van de uit te voeren werken te zien betalen, en dit met een minimum van €55 (excl. btw).

Art. 8.

De klant dient te zorgen voor de vrije toegang van de firma LA VIDANGE LOISEAU en zijn werkmiddelen (inclusief vrachtwagens) zodat zij
de nodige werken bij de klant kan uitvoeren. De toegang tot de werf moet vrij en toegankelijk zijn. Alle meerwerken (voor het vrijmaken van de toegang) en de schade die hieruit kunnen voortvloeien vallen ten laste van de klant. Wachttijden (voor het vrijmaken van de toegang) zullen aangerekend worden aan €95 (excl. btw) per uur. De klant moet ook aan de firma LA VIDANGE LOISEAU de mogelijkheid verschaffen om de werken zonder onderbreking te kunnen uitvoeren. Indien dit niet het geval is zal de wachttijd aangerekend worden aan €95 (excl. btw) per uur.

Art. 9.

De werken worden uitgevoerd op volledig risico van de opdrachtgever, deze stelt de firma LA VIDANGE LOISEAU vrij van alle verantwoordelijkheid indien deze laatste foute of onvolledige informatie verschaft, onder andere betreffende de aard van de uit te voeren werken of van de te evacueren stoffen. In deze gevallen blijft de klant verantwoordelijk voor de kosten verbonden aan de foute of onvolledige informatie. Eventuele beschadigingen aan de infrastructuur van de klant, aan de trottoirs, de wegenis of de ondergrondse leidingen vallen ten laste van de opdrachtgever.

Art. 10.

Om geldig te zijn, dienen eventuele klachten ons binnen de 5 dagen na de uitvoering van de werken overgemaakt te worden per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de firma LA VIDANGE LOISEAU.

Art. 11.

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, het Belgisch recht is van toepassing.

 

 

Chat Live